(UA-33684903-1)
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Oromticha Mootii Sirbaa

Najiib Zannuun/Marsimoonaa tiin, Adoolessa, 2013

 

Sabboonaa Oromoo 
Alii Mahammad Muussaa
Kabajamaa namaa 
abbaa hujii boonsaa
Mee tamuma himeetin 
yaabo mee tam dhiisaa?
Barreeffamteen-dhumtu 
seenaa fi faaruunsaa
Xiqqon irraa himaa 
yaa dhiiroo dubbisaa.

"Namuu afaan isaan 
wallisutti jiraa
Sa duuba ani hoo 
namaa gadin jiraa?
Kiyya maal taheetin 
guddisa kan jaraa
koo malee hin wallisu 
du'eetuman dabraa"
Jechuun lafaa ka'e 
jalqabuma duraa.

 "A.B jannee kaanaa
kanumaan jalqabnaa
Afaanuma keenyan
katabnee dubbifnaa"
Jecha gaafasii san 
akkamitti daganna.

Gaafattii duraanii 
gaafa jalqabaasan
Gaafa afaan keenyaan 
dubbachuu nu dhoorkan
Yeroo dubbataniis 
yakkatti laalaman
Garuu Alii Birraan 
gaafa san onnatan
Afaan Oromootiin 
walleedhaan dhawwaaqan.
Sodaa takka malee 
sabasaaf if kannan. 

Dukkana liqixii 
birraan nuuf ibsitee
Haguuggii afaanii 
alagaan uffifte
"Raadiyoona cabsa" 
jechuun kan moggaafte
Cimina kankeetiin 
ifatti garsiifte
Jara nu tuffate 
afaan qabachiifte.
Kan sodaatee tures 
onnee itti goote.

Inni durumarraa 
tokkummaadhaaf fiigaa
"Waa malli nu dhibee 
janne bitaa mirgaa
Karaa sirrii dhiifnee 
maaliif deemna moggaa"
Kan gaafas nuuf dhaame 
arrallee nuuf ragaa.

Hacuuccaa diinaatiin 
gaafa dhabne mirga
Yeroo Ahmad Taqii 
dhangalaasan dhiiga,
"Yaa Hundee bareedaa 
yaa fiinxee miidhagaa
Azalaa jannataa 
meeyra bishaan lagaa"
Sirba keessatti ibse 
gochaaf roorroo alagaa
Ammallee jiraadhu 
dhalachuun kee bagaa!

Walleen walaleeyseet 
dhaamsas dabarsataa
"Barnootaa barnootaa 
ammas barnootaa...
Kana tahuu qaba 
kaayyoon Oromootaa"
Akkas jechuudhaani 
sabasaa gorfataa
Ali Birraa keenya 
wahi nutti goomtaa!

Shantammeessoo kee 
kan itti eegalte
Namuu bakka jiruu 
wal afeerratee
Iddoo jiran hundaa 
biyyas dabalatee
Kabajaa kan keetiif 
bakkatti mul'atee
Lafarratti hin hafne 
hundaan dabaalamtee
An akka kiyyatti 
kunuu si-xiqqaate.

Oromticha mootii sirbaa 
siitu faaruu qabaa
Maqaa keetiin boonnee 
siit nuuf tahe abbaa
Gahee kan kee baatee 
oomishte jajjabaa
Sagalee taanteetiif
diina meeqaat gaabbaa
Tokko siin hin gitu
gaabbeetuma dhabaa.

Gochaan kee nu boonsee
tanaaf si faarfannaa
Nuti sabni kan kee
maqaa keen dhaaddannaa
Daawwitii nuuf taatee
hedduu si jaalannaa
Umrii dheertuu
Waaqa siif kadhanna.
Umrii dheertuu
Rabbi siif kadhanna.

Dr. Ali Birraa
ilma Mahammad Muussaa
Umriin tee haa taatu
umrii Harraageessaa!
Ammaallee jiraadhu
lammii gammachiiftee
Adawwiin tee shishim
cilee bishaan buute!
Adawwiin tee shishim 
cilee bishaan buute!

 

 

Finfinnee: Mootummaan Itoophiyaa fi Dr. Dioimaa Nagahoo Marii Godhatani. Motummaanis gammadee olola oofuuf qophiirra jira

Posted 10/22/2014

Madda: Keessa beektota irraa via Deebisaa Ittisaa

Du'uu aaddee Tsahaay Tolasaa, haadha warraa luba Guyddinaa Tuumsaa sababeeffachuun Dr. Diimaa Nagawoo maatiisaa waliin gaafa 15-10-2014 Finfinnee seenanii  gaafasuma sirna awwaalchaarratti argamniiru.

 Bakka qubatanii jiran mana soddaa isaanii obbo Alamaayyoo Katamaatti, Dr. Diimaan qondaalota TPL fi OPDO waliin dhimma siyaasaa irratti haasawaniiru jedha maddi keenya kuni.

Diimaan Itoophiyaan misoomaa jiraachuu fi waan argetti gammaduusaa yoroo ibsu, TPLf immoo  Diimaa fi fakkaattonni isaa biyyatti deebi'uun kaayyoon ABO akka fiixa hin baanee fi dogongoraa ta'uusaaf ragaa dha jechuun gammadanii jiru. Ololaafis qophiirra jira, mootummaan Itoophiyaa. Gaabasa guutuun kana: 

 "Akkuma beekamu, haati warraa Diimaa Nagawoo Kuulanii Guddinaa haatii ishee boqochuu ykn du’uu irraan abbaa warraa ishee Diimaa Nagawoo waliin sirna awaalcha haadha ishee aadde Tsaahay Tolasaa Onkoloolessa 15/2014 raawwatamu irratti argamuuf guyyaa jedhame kana ganama Finfinnee kan seene.

 Dr Diimaa Ngoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa

 Egaa Diimaa Nagawoo du’a amaatii isaa firoottan isaanii kan dhiyoo fi fagoo bakka awwaalcha Abuna Pheexiroos jedhamutti kan xumurame irratti argamanii jiru. Sirni awwaalcha isaanii (Aadde Tsahay Tolasaa) erga xumuramee booda obbo Alamaayyoo Katamaa Diimaa Nagawoo dabalatee firoottan jiran hundumaa bakka boqonnaa isaaniif qopheessuu fi kan akka Diimaa Nagawoo mana isaatti fuudhee galuudhaan akka of bira kan boqochiiseedha.

 Bakka boqonnaa isaanii kanatti firoottan isaanii fi hojjetooni mootummaa garagaraa akkasuma qondaalonni wayyaanee OPDOn achitti kan wal gayanii Diimaa Nagawoo waliin yaada adda addaa irratti marii kan gaggeessaa turaniidha. Qondaalonnis mootummaa kun bakka kanatti kan argaman ykn nama Diimaa Nagawoo jedhamu kanas akka quunnaman kan taasise Alamaayyoo Katamaa ti.

 Alamaayyoo Katamaa eenyu? 

Read the rest of this entry »

SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NUAKEEKU QABA !HUMNA TA’UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU!!!

Posted 10/22/2014

SEENAA  Y.G(2005)    kutaa 3ffaa

Sochii Oromoo Bara 2014 irratti yaadan eegale har’an xumura. Kanneen yaada akka dhuunfaatti naa kennitan guddaan isin galateeffadha. Gaaffiilee akka dhuunfaatti naa kaaftaniif, ammatti deebii laachuun na rakkisa. Waan dursuu qabnu waa hedduun waan jiruuf. Kanneen yaada furmaataa tokko tokko na gaafattaniif garuu, yaadi furmaataa dirree kana irratti walii ibsuun rakkoo waan qabaatu natti fakkaata. Waan gadi fageenyaa odoo hin taanee, irra keessa waan itti jabaachuu qabnu irratti garuu yaada amma eegale xumuree, akkan mariif dhiheessu hin shakku. Waanuma lafa jiru maxxansuu qofaadha. Sochii keenya xiinxallee kan itti aanutti jabaachuun garuu waan fardiidha. Kutaa 3ffaatti haa ceenu.

Read the rest of this entry »

SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA. HUMNA TA'UUF BAKKAYYUUTTI HAA HOJJENNU!!

Posted 10/22/2014

SEENAA  Y.G(2005), 14-10-2014

Kutaa 2ffaa

Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada’u keessaa hangam ta’a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf akka hin taane, naaf hubattu jedheen amana. Seenaa Qabsoo Oromoo Jalqabaa hanga Bilisummaatti jiru yeroon itti katabnuu fi seenaaf keenyu ni dhufa. Hojii guddaan, yeroo sana asi butuuf hojjachuudha. Sochii itti jirru kana yeroo hundaa madaaluun dansaadha. Madaalliin kun gama lamaan ta’uu danda’a. 

Read the rest of this entry »

SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NUAKEEKU QABA !HUMNA TA’UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU!!!

Posted 10/22/2014

SEENAA  Y.G(2005) , 10102014

Kutaa1

Bara 2014” Ummati Oromoo Mirga Abbaa Biyyummaa isaa kabachiisuuf yk deeffachuuf, Biyya keessaa fi alatti Qabsoon gaggeessaa jiru, diina irratti waloon hojjachuun bu’aa qabeessa ta’uu qofa odoo hin taanee, keessa isaatti , sochiin Nama dhuunfaa eegalee amma dhaabaatti, dabrees/darbees amma Ummataatti gumaacha yoo taasifne, Injifannoon dhihoo ta’uu kan itti hubateedha jedheen amana. Nama waan hojjatame gamaagamee, isa itti aanuuf maaltu nu irraa eegama ? sochii keenya kana irra bal’ifnee yoo itti fufnee Gabrummaa jalaa ba’uu dandeenya, kana irra yoo wal dhaggeeffannee fi wal utubne…… jedhee kan herreeggateef, Barri 2014 barnootaa fi hamilee guddaa nu keessatti uumuu irra taree, sochii itti aanuuf bu’ura godhata.

Read the rest of this entry »

Ethiopia: LONG JAIL SENTENCES FOR THREE MAGAZINE OWNERS

Posted 10/22/2014

Source: RSF

They fled the country before the trial and were convicted in absentia

Ethiopia’s federal supreme court yesterday sentenced three magazine owners in absentia to more than three years in prison on charges of “inciting violent revolts, printing and distributing unfounded rumours and conspiring to unlawfully abolish the constitutional system of the country.”

The three, who fled the country when the prosecution was mooted, are Addis Guday publisherEndalkachew TesfayeLomi publisher Gizaw Taye and Fact publisher Fatuma Nuriya. Their jail terms range from three years and three months to three years and eleven months.

Read the rest of this entry »

Amsterdam: Ayyaanni Irreessa Birraa oo'ee kabajame

Posted 10/22/2014

Ayyaanni Irreessaa/Irreechaa jiddu gala-europe gaafa Onkoloolessaa 4, 2014 Amsterdamitti bifa oo'aan kabajame.

Irreessi birraa bara kanaa akkuma bara dabree mijuu guuttateetu kan ayyaaneffatamee oole.

Kabaja kanaaf jecha daa'immanii haga manguddootti Oromootni biyyoota kan akka Netherland, Ixaalii, Jermanii, Belgium, Denmark, fi Norwey irraa hedduu fi firroottan aadaa Oromoo Dr. Asmaroom Laggasaa dabalate kan biroon  irratti argamanii turani.

Oromootni aadaan miidhaganii, haadholii fi shammara dura aansanii akkuma duudhaatti xinnaa guddaan MAAREEWOO jechaa gara hora Gasplein itti yaa'ani.

Abbaan Malkaa Dr. Baqqalaa G/Maaram erga sirna sana bananii booda I/G/K/ Irreecha qoppeessite kan biyya NL, aadde Angaatuu Baalchaa baga nagaan dhuftani jedhani

 Sanaan boodaa eebba mangudoo fi sirni irreeffannaa wal-duraa duubaan raawwatee, sirba fi nyaataa-dhugaatii aadaa akaakuu garagaraa dirree magariisarratti itti fufe.

Galgalsaas, sagantaan barnootaa kan Dr Asmaroom Lagagasaa fi kan biroo dabalatee sirbaan bohaaraa bulame.

Oromo Scholars Raise Critical Question on Ownership of Nile Waters

Posted 10/22/2014

By Bosona T, (A note from an international conference)  via ayyanatuu.com, October 2, 2014

...The Ethiopian authorities say that they have sovereign rights over the waters that originate in their territory and will build the dam as planned. On their part, the Egyptians are threatening Ethiopia saying that they will defend their “rights” by any means. Describing statistically the great decrease in the volume of the flows of the Nile in tandem with a great demographic increase in the Nile River Basin the authors predict exacerbated conflict over access to fresh water in the future. Intrigued by the manner in which the two states are articulating their “rights” and claims over the Nile waters, they ask the question: “Who Owns the Waters of the Nile?” Pointing out that 86% of the waters of the Nile that reaches Egypt originates from Ethiopia, and that about 60% of that (86%) is from Oromia which is the actual “water-tower” of northeast Africa in general, these scholars raise the question whether the indigenous peoples such as the Oromo, the Gumuz and the Anuak have any rights over the Nile waters or not....

Read the rest of this entry »

When The TPLF's Personalities Expossed by an Insider, Birhanu Damte

Posted 10/22/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do the Oromo have a voice in Ethiopia?- the Streaming-Aljazeera

Posted 7/5/2013

Constituting about 40% of the  population, the Oromo peopl is the single largest Ethinic group in Ethiopia. It is one of the most politically segrigated, harrassed, prosecuted by successive Amhara-Tigre regimes for 150 yrs, and becoming refugees in othe countries. For more info click just the link:

http://www.youtube.com/watch?v=idvJozrs284

Read the rest of this entry »

Oromo protest harrasment and attacks in Egypt

Posted 7/5/2013

Source: Aljazeera. 10 June, 2013.

The protesters, mainly from the Oromo ethnic group, left Ethiopia due to political and ethnic oppression. They emphasised their detachment from and displeasure with the Ethiopian government.

http://stream.aljazeera.com/story/201306102025-0022818

Read the rest of this entry »

Jawarawi harekat or an intentional criminalization of the Oromo nationalist?

Posted 7/5/2013

By Fayyis Oromia. Source:Oromia Times 4 July, 2013.

On February 5, 2013, Ethiopia’s only and publicly funded Television Station, ETV, aired a controversial documentary during prime time in violation of an outstanding court injunction. Oddly subtitled “Boko Haram in Ethiopia”, Jihadawi Harekat – Arabic for “jihadi movement” – ­denounces leaders of Ethiopia’s year-long protest movement for alleged links to foreign terrorists. That criminalization of the Ethiopian Muslims’ legitimate question of right in excercising their religion without any interference from the government was not surprisingly the first fictious “documentary film” produced by the regime to criminalize civic or political movements in the Ethiopian empire. Similar criminalization of the Oromo national liberation movement (the OLF) was undertaken some years back.

Parallel to such malicious move of the ruling Tigrean elites, recently the nostalgic Amhara elites, who do want to impose an assimilative Ethiopia and Ethiopianism on the Oromo in particular, and on all the other nations and nationalities of the empire in general, also produced and published a “documentary film” with a title “Jawar Mohammed- A Muslim OLF Radical – Ethiopians Out From Oromia” as shown here:  http://www.youtube.com/watch?v=4rb7Xjo4hWs . Is this Jawarawi harekat or a criminalization of the young Oromo nationalist, Jawar? What an interesting parallel between both the rival Abyssinian elites of the Amhara and Tigrai, when it comes to the criminalization of any Oromo individual nationalist or any Oromo national liberation organization in order to silence this subjugated nation.

 The currently ongoing discussion regarding the controversal Oromo nationalist, Jawar Mohammed, started with the seemingly well thought restructuring of the Oromo hisory by an Ethiopianist Oromo scholar, Dr Fikre Tolassa, who wrote an appeal open letter to one of the ODF (Oromo Democratic Front) leaders, Dr Bayan Asoba (  http://www.gadaa.com/Beyana-Suba-1.pdf ). This new version of the Oromo history and the demands directed to the ODF in order to reverse the use of Qubee (Afaan Oromo alphabet), to adore the Ethiopian flag and to accept Ethiopian nationalism at the cost of Oromian nationalism ignited a series of responses and debates between the two contesting nationalists (Ethiopianists and Oromianists). One of the responses was the suggestion of fostering future common home, Great Oromia, instead of Ethiopia, which I forwarded:http://gadaa.com/oduu/20124/2013/06/06/the-common-home-great-oromia-as-a-win-win-solution-for-the-conflict-between-the-pro-independence-oromo-and-the-pro-unity-amhara/ .

Then followed a well organized campaign and discussion in the Ethiopian as well as the Oromian medias. The explicit intention of the campaign sounded “we want to promote a constructive dialogue between the Ethiopian nationalists and the Oromian nationalists, who do respectively persue two diametrically opposite politcal goals, but have one common enemy, the Woyane, which is now hindering their move”. This debate and discussion was interesting and it was very inviting at the beginning. Gradually some protagonists from the Ethiopianist camp started to put a precondition for the discussion. They started to impose Ethiopia and Ethiopiawinet on the Oromianists, who claim to have Oromia as a country and Oromiummaa as their national identity, at the same time rejecting the demand of owning Ethiopia and Ethiopiawinet.

 Even some of the protagonists in the Ethiopian medias started to take side and denigerate Oromia and Oromiummaa to the extent of intimidating the Oromo nationalists, who wanted to assert Oromia as a future independent state, instead of envisioning a united Ethiopia. This conflict lead to a hot discussion in which the Oromo nationalists vehemently rejected Ethiopia as their future land and Ethiopiawinet as their identity. On the contrary they asked the Ethiopianists to arrange for the future common home, Great Oromia (naming the future democratic federal state as Oromia, instead of Ethiopia). Surprisingly this counter attack has driven the Ethiopiansts crazy; they were very angry; they asked “how dare you try to change the name of this holy land given to us from God?” These right extremist Ethiopianists even strated to ”intimidate” the Oromo nationalists in the discussion forums. The intended dialogue between the Amhara and the Oromo at the paltalk level changed into the confrontation between the two groups. Of course the Woyane agents and cadres enjoyed this conflict and as usual poured a kerosine on the fire.

It was amidst this circumstance that the journalist in Aljazira asked Jawar Mohammed a very good question: “are you Oromo first or Ethiopian first”?

http://stream.aljazeera.com/story/201306102025-0022818 . The answer to the question was cristal clear: “I am Oromo first; Ethiopian identity is imposed on me” This reply from Jawar made the already crazy Ethiopianists to take off their cloth and declare a cyber war against him. They decided to invite him to an interview and persuade him to apologize. They did as they planned and the answer they got in the interview was not what they expected, but the re-assertion of his firm position regarding Oromia and Oromiummaa. What a liberating stand from Jawar! Oromo nationals were proud of him; Ethiopianists were more mad at him. They started a charachter assasination, criminalization, denigeration and even went to the extent of collecting a petition against him.

Jawar, who was once seen as a young moderate intellectual and was respected by the Ethiopianists as he first started to criticize the OLF and spoke for the possible union of autonomous nations in the Ethiopian context as a better alternative to an independent republic of Oromia, is now regarded as “a naive young Oromo, who doesn’t have experinece and insight” when it comes to the deep political problems in the empire. Overnight, the Ethiopianists changed him from an angel to a devil; they talked and wrote all negative things about him; the highlight being the video clip presented as a “documentary: Jawarawi Harekat” as I mentioned above. The malicious campaign against this brilliant Oromo talent is still going on.

But, is this approach of the Ethiopianst elites regarding the Oromo nationals a new phenomen? Didn’t they, throughout their history, adore and use Oromo talents as long as the Oromo nationals served their institutions and their interest, just to discard the servants, when they think the serevants are no more working for them? Was it not like this during Minilk, H/Sillasie, Mengistu and even Meles era? Are they not still seaking Oromo talents, whom they want to use? To have a look about Oromo talents in Habesha political club, read more:

 http://www.ethiopianreview.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=24770 . Here we can see, how the Abyssinians got profit from the politcal game by the Oromo professionals, but played in the club of and for the interest of the ruling Habesha elites. Then, is it surprisng when they wanted to use the modern day Oromo talents like Birtukan Midhagsa, Jawar Mohammed….etc and get disappointed by facing the reality that these talents are not “their loyal servants” as they expectred?

I think the era of getting Oromo political talents playing for Habesha club is slowly, but surely, dwindling. The Oromo are getting enough insight that Abyssinian nationalism, being masked with Ethiopiawinet, is the anti-thesis of Oromian nationalism (Oromiummaa). The two nationalisms are competing to win the hearts and minds of the Oromo nationals. That is what nowadays going on in a very intensified form. The Abyssinian elites seem to have waged a coordinated campaign against Oromia and Oromiummaa. To be effective, they are using few Oromo natioanls with the Ethiopianist mentality as we hear in the following audio record:  

http://www.zehabesha.com/ethiopian-oromos-responded-angrily-to-jawar-mohammed-poisonous-statement/ . Is this using an Oromo against another Oromo something new? When we see at the recent history of the Oromo subjugation and the hitherto rule by Abyssinian elites, there was no regime in the empire, who could win the struggle against the Oromo without using such Oromo collaborators. The same phenomena is still going on.

Read the rest of this entry »

Egypt: Army overthrew Morsi, closed TV stations and suspended the constitution

Posted 7/4/2013

By allafrica.com. 3July, 2013

 The Egyptian military deposed President Mohamed Morsi on Wednesday night.

The chief of the armed forces, General Abdul Fatah Khalil al-Sisi, announced in a live television broadcast:

  • the suspension of the Egyptian constitution,
  • the appointment of the head of the constitutional court as the country's interim leader,
  • the calling of early new presidential elections, and
  • the establishment of a national government of technocrats.

The army chief promised to empower Egyptian youth to participate in the political process, to protect free media within the context of guaranteeing national security, and to work towards national reconciliation.

Responding, Morsi accused the army of mounting a coup against him.

Read the rest of this entry »

Manni gogaa harreen ijaarame, gaafa waraabessi yuusu diigama

Posted 6/27/2013

Y.G (2005) tin, k/3ffaa. 24 Waxabajjii, 2013.

Bara 1991 ABOn chaartara keessa wayita turetti ayyaanoota yk wal ga’iilee inni gaggeessee fi qopheesse keessaa wayyaanee akka malee kan rifaasise, AyyaanaODAA BULTUMII FI HIRIIRA FINFINNEE ta’uu keessa beektoonni ni dubbatu. Seenaa yeroosii keessaa barruu har’af seensa kan taasifadhu haasaa Maanguddoo tokko ta’a. akkas jedhan. “Oromoon bilisoomuuf waa takka qofaatu hafaaf” jedhan. Innis, “TOKKUMMAADHAA” jedhan.

Read the rest of this entry »

Persecuted Oromo demand UN protection in Egypt amid dam dsipute

Posted 6/23/2013

By Leyland Cecco. Aljazeera 20, June 2013

Cairo, Egypt - For months, Gutama Gallatobati, a proud farmer and mechanic of Oromo descent languished in an Ethiopian prison over accusations he burned an Ethiopian flag. While inside, guards physically abused him.

Sada Ahmed, a mother of five children and wife of a wealthy husband lived a good life in Ethiopia until she was accused of financially supporting the rebel group Oromo Liberation Front (OLF). Her husband disappeared in Sudan and she was forced to flee to Egypt.

The Oromo make up 40 percent of the Ethiopian population. However, the minority Tigray government has persecuted the Oromo people, jailing more than 20,000 suspected OLF members. As a result, many have been forced to flee, leaving behind family, friends and jobs.

Ahead of World Refugee Day on Thursday, the Oromo who have fled to Egypt are again endangered.

Read the rest of this entry »

Impacts of land grabbing & encroachments of fundamental rights in Ethiopia

Posted 6/13/2013

HRLHA Participates in 23rd Regular Session of UN Human Rights Council

 

“The Consequences of Land Grab in Ethiopia”, Mr. Garoma elaborated on how local farmers in various parts of the country, in Oromia, Gambella and Benshangul regional states in particular, were evicted from their lands and livelihoods without consent and compensations, and ended up in joblessness and poverty. He has also pointed at how the Ethiopian Government has violated the international laws and instruments that relate to investments and/or developments through partnerships of Transnational Corporations and local governments.
Mr. Tesfaye Deresaa on his part in his presentations under the title “The Encroachments of Fundamental Rights” discussed the direct and systematic denials of freedoms of expression, assembly and organization, religion, as well as the overall democracy and rule of law. Mr. Tesfaye underlined that, instead of the promised democracy, the exact replica of absolute authoritarianism of one party rule of the Dergue time has reigned in the country in the past twenty years,


Read the rest of this entry »

Manni gogaa harreetiin ijaarame, gaafa waraabessi yuusu diigama! P/II

Posted 6/13/2013

Y.G (2005) tiin

Addunyaan har’a keessa jirru kun , tokko isa tokko liqimsee, bakka bal’ifatee kan itti jiraachuu barbaadudha yoo jenne, dhugaa irraa fagaachuu hin ta’u. haqi addunyaa kana irraa eegaa jirru , dantaan takaalamtee afuura baafachuu isheen qofaa jirtii jennee dubbachuu dandeenya. Adeemsa hannaa kana hubatanii fi addunyaa dantaa ishee waliin arreedaa jirtu kana waliin harka keessa naqatanii hegaree isaanii kanneen dagatan “wayyaanoonni” , guyyaan isaa haa dheeratu malee, addunyaa kana keessaa adda durummaan , kan harka isaanii akka argatan hin shakkisiisu. 

Read the rest of this entry »

Oromoonni 18 Oromiyaa fottoksuuf yaaltani jedhamanii hidhaan cimaa itti jige

Posted 5/30/2013

Manni murtii ol-aanaa dhaddachi 4ffaa har'a taa'een miseensota ABOti jedhee kan motuumaan himate Oromoota 18 irratti hidhaa ganna 2 haga 18 iti mure.

maqaan namoota itti muramees:

1. Getnet Gemechu
2. Tekalegn
3. Mitiku Getachew
4. Getu Asefa
5. Obsaa
6. Rabira
7. Tesfa
8. Demisse Debela
9. Desalegn

10. Megersa
11. Commander Fekadu REgasa
12. Caalaa Abdiisaa
13. Waggaarii
14. Muhedin A/Fogifi namoota biro 4 dha jedha hagabaasaan Simbirtuu dadhacha sanarra ture.

Read the rest of this entry »

Human rights violation in Ethiopia

Posted 5/30/2013

A report by Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA). May, 2013

The Ethiopian people and all the remote and close friends of Ethiopia around the world expected a profound change when the Military Dictator’s government was toppled and the EPRDF came to power in 1991. But the change the people hoped for didn’t come.

Read the rest of this entry »

On Dr. Fikre's open letter to Dr. Bayan Asoba

Posted 5/28/2013

By Baran Bahan, May 2013

I haven’t read much about Dr. Fikre, but I would like to appreciate his attempt to bring to light the role Oromos played in Ethiopia. However, although I recognize and respect Dr. Fikre’s right to express his views, I also disagree with many of his arguments.

First, we read Dr. Fikre’s claims about the role of Oromo in Ethiopian history on a simple letter, not on academic paper, and we are not sure about its authenticity.  Even if it is authentic and true, he wrote the letter to Dr. Beyan Asoba and urged him to take his stand against what the Oromos have been dying for for more than a century.

Read the rest of this entry »

Seenaa kaleessaa odeessaa kallattii dhugaa dabsuun hin danda'amu

Posted 5/28/2013

By Boonsaa,

Seenaan saba tokkoo  dhugaa irratti  hundaa’e yoom iyyuu hin badu. Diinni hagam yoo seenaa soba barreesse iyyuu dhugaa haquu fi soba irra dibuun dhugaa balleessuu fi awwaaluu tasumaa hin danda’u. Dhugaan yoo awwaalame illee awwaala diinni ittiin isa awwaale foqolchee ifaatti ni baha. Abbaan dhugaa ni turti, ni bulti malee injifannoon kanuma isaa ti.

Read the rest of this entry »

Abituary:Dr. Shek Mohammed Rashad Kabir-Abdulle

Posted 5/26/2013

Source: gulelepost.com. 25/05/2013

Dr Shek Muhammad Rashad  ( full name:  Muhammad Rashad Kabir  Abdulle Mummayyaa Carcar ) was born in 1934, in Eastern Oromia, Carcar Laga Arba, in a village called Jarjare. He was born to an ordinary Oromo peasant parents. Young Muhammad Rashad began his academic career when he joined his father’s informal Madarasa. His father, Kabir Abdulle, was an Islamic scholar and the imam of the local mosque. Soon after, he was sent to attend further Islamic studies at Carcar and Harar ulamas. Because

Read the rest of this entry »

Sudan officially lifts pre-publication censorship

Posted 5/18/2013

BY ST, Khartoum. 16May, 2013

The Sudanese authorities have officially began implementing the directives of 1st Vice President Ali Osman Taha to lift direct pre-publication censorship on newspapers. Taha disclosed his orders on Wednesday, which he said were effective immediately but officers from Sudan’s National Intelligence and Security Services (NISS) banned newspapers from publishing this portion of the VP’s remarks.

Read the rest of this entry »

Ogaden: Test for Africa's post colonial era

Posted 4/30/2013

By Mohamed Dheeg

In his recent book, Ethiopia: The Last Two Frontiers, Prof. John Markakis presents an overarching  historical profile and a major hurdle that need to be addressed in Ethiopia to reach the desired goal of this turbulent nation guarded ever since by a ruling class of Abyssinian origin. Analytical evidences show that the strongest obstacle for the stability of the horn of Africa has great connection with the unsolved Ogaden issue, the womb of resistance and the torrent challenge ever Ethiopia encountered since the region’s subjugation. Until this frontier is crossed, Ethiopian colonial power will not have secure borders that a mature nation requires.

Read the rest of this entry »